Управление на културно-историческия туризъм в Египет

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Управление на културно-историческия туризъм в Египет" предлага задълбочена подготовка и профилиране в областта на управлението на процесите, свързани с туристическия бизнес и археологията в областта на древен Египет. Програмата е насочена към кандидати с интереси в областта на мeниджмънта и управлението на туризма, на археологическата дейност и на Старата история. Програмата е съставена на принципа на интердисциплинарния подход, като съчетава в себе си академични знания от няколко области и практически умения.

прочети още
Управление на културно-историческия туризъм в Египет

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: магистър по управление на културно-историческия туризъм в Египет
Квалификация: магистър по управление на културно-историческия туризъм

Международна мобилност:

Договори с университети в Италия, Русия, Великобритания, Египет.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

" задълбочени познания за историята и културата на Древен Египет и обкръжаващия го свят;

" системни познания за културно-историческите обекти в Египет, обект на интерес от страна на туризма;

" умения за управление на проекти;

" планиране и провеждане на цялостна туроператорска дейност;

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на магистърска теза (или държавен

изпит).

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират в сферата на туризма, бизнес администрацията, като заемат управленски позиции в областта на управлението на проекти и процеси в областта на туристически и археологически дейности, свързани с древната история в частния,обществения и държавния сектор

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление