Дизайн на книгата и текста

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към теоретичното и практическото обучение на дизайнери и редактори в областта на книгоиздаването, оформлението и редактирането на текстове за вестници, списания и книги. Учебното съдържание и структурата на програмата осигуряват:

- задълбочено познаване на: дизайн проектирането на книги и периодични издания, компютърната обработка за печат, историята на българското книгоиздаване, мултидисплинарната работа с изображения и текстове, оформлението и редактирането на вестници, списания и книги. Обърнато е внимание и на специализираното хуманитарно образование, като история на книгата и актуалното състояние на литературата и журналистиката, синтезът между писмени и визуални изкуства в контекста на съвременните комуникации и медийния пазар през 21 век.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Дизайн на книги и перодични издания
Квалификация: магистър по дизайн на книги и перодични издания

Практики:

Практическото обучение включва работа към вестника на НБУ - "Университетски дневник", списанието на НБУ - "Следва", практики в периодични издания, книгоиздателства, културни седмичници и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност по различни международни програми в Испания и Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за дизайнерски концепции, за интернет и компютърни програми, за издателства и медии, за журналистически жанрове, за състоянието и функционирането на книгоиздаването; за културния и медийния процес в съвременното общество;

- Придобиват умения за оформление и страниране на книги и периодични издания, за работа с текстове в издателства и печатни медии, за разработване на художествени и издателски проекти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като дизайнери (на периодични издания), оформители и страньори на книги, редактори в издателства и периодични издания.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика

Дизайн