Философия на киното

Кратко представяне на програмата:

Философията на киното е относително нова област на философията, утвърдила се и намерила разпространение през последните две-три десетилетия. В основата на програмата е залегнало разбирането, че, първо, като водещо съвременно изкуство киното заслужава осмисляне от гледна точка на философската естетика и второ, че филмовото изкуство е самостоятелна среда, в която не просто се илюстрират, но и се повдигат и разискват собствено философски проблеми. По тази причина в програмата са включени както курсове, разкриващи общоестетическите, жанровите и стиловите особености на киното, така и курсове, които са посветени на значими философски проблеми, поставени и разисквани по сериозен и убедителен начин в произведения на филмовото изкуство. Тъй като фокусът на програмата е теоретичен, програмата дава само първоначални познания технологията на правенето на филми и не подготвя за някоя от специфичните за филмопроизводството професии. Тя обаче предлага една уникална за нашата страна възможност студентите да усвоят задълбочени философски познания и интелектуални умения чрез анализ на произведения на филмовото изкуство. На студенти с базово философско образование тя дава възможност за профилиране, а на студенти с друго базово образование и особено с образование по кино тя би позволила да погледнат на киното по един необичаен зрителен ъгъл и да обогатят познанията си. И на двете групи студенти програмата предлага възможност за запознаване с най-важните течения, фигури и произведения в съвременността, доколкото всеки философки анализ на филмови произведения по необходимост се ползва от понятия и методи, развити във философската теория извън киното.

прочети още
Философия на киното

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Философия
Квалификация: магистър по философия

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще притежават знания за:

-главните общоестетически, жанрови и стилови характеристики на киното като изкуство;

-основните онтологични и епистемологични особености на филмовата творба;

-широк кръг философски проблеми и теоретични решения, представени и разисквани в киното на специфичния за него език на изразяване.

Те ще придобият умения за:

-философско-естетическо осмисляне и интерпретация на произведения на филмовото изкуство;

-тълкуване и анализ на философски проблеми във филмови творби;

-превеждане на философски проблеми и тези от езика на киното на езика на теорията;

-обосноваване на философски тези, извлечени от произведения на филмовото изкуство.

Дипломиране:

Дипломирането става чрез защитана магистърска теза или чрез държавен изпит. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да намерят професионална реализация в науката, висшето образование, печатните и електронните медии, неправителствените организации, издателската, рекламната, консултантската и логичстичната дейности.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология