Плакат и комуникативен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Плакат и комуникативен дизайн" има за цел да надгради знанията и уменията в областта на авторския плакат, графичен и комуникативен дизайн. Обучението е структурирано в три редовни семестъра, с включен подготвителен блок, предлагащ възможност на кандидатите с придобита бакалавърска образователна степен от друго научно направление да постигнат основни знания и умения, необходими за продължаване на образованието в сферата на плакатното изкуство и комуникативния дизайн.

Програмата дава широк профил от знания и ориентири за съвременните тенденции в плакатното изкуство и комуникативния дизайн.

През трите семестъра на обучение в програмата се разглежда жанровото многообразие на плакатното изкуство, както и всички аспекти на съвременната приложната графика. Посредством тематично разработени курсове, студентите се обучават в идейното създаване и проектиране на плакат, рекламна графика, етикет, опаковка, запазен знак, фирмен стил, пиктография и др. В образователния процес се обръща специално внимание на шрифта, типографията и калиграфията като основни изразни средства на модерния графичен дизайн. Чрез теоретични лекции, семинари и конференции, студентите се запознават с традициите и постиженията на българския и световен плакат и приложна графика. Обучението се допълва и от курсове, засягащи специализираните компютърни програми за графичен дизайн.

Важен акцент в програмата е възможността в третия семестър за стажове и практики в различни в рекламни агенции и УПИЗ, чиято цел е да осигурят достъп на студентите до външната професионална среда и работата им по конкретни реални проекти.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Плакат и комуникативен дизайн
Квалификация: магистър по плакат и комуникативен дизайн

Практики:

Програмата включва практики и стажове в специализираните ателиета на НБУ, рекламни агенции, печатници и по сключени споразумения с други външни организации.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" студентите могат да се обучават в художествени академии и университети в Полша, Турция, Франция, Чехия и Испания.

В момента се разработва договор за сътрудничество, взаимен обмен и проекти в областта на изкуството със САЩ - Университет на Джорджия - гр. Атина.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания и умения в областта на историята и теорията на графичния и комуникативен дизайн, необходимите компютърни знания и умения, както и умения за творческото им приложение в проектите и авторските им творби.

Притежават умения да боравят със съвременни компютърни, дигитални и мултимедийни технологии, да използват класически и съвременни методи за художествено проектиране.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърска програма става със защита на магистърска теза или държавен изпит, след покриване на изискванията на програмната схема. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно - квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като художник - графичен дизайнер, художник - постер, художник - търговска реклама, художник - проектант, художник - дизайнер на печатни издания, както и като художници - графични дизайнери на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства