Организационна и социална психология

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирана подготовка по проблемите на човешкото поведение в работна и социална среда. Фокусът е върху взаимодействието между организациите и хората, които работят в тях/или с тях с цел повишаване на тяхната ефективност. Извеждат се допирните точки на социалната и организационната психология, акцентирайки върху социално психологическите процеси в трудовите и граждански организации. Отличителна черта на програмата е изучаването и разбирането на организационните процеси от различни перспективи - на индивидуално, групово и организационно равнище.

Програмата има практическа насоченост - освен задълбочени теоретични познания, тя включва и провеждането на реални изследвания и практически упражнения, като по този начин подготвя студентите да развиват и прилагат уменията необходими за успешна реализация в света на бизнеса и управлението на човешките ресурси.

прочети още
Организационна и социална психология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Психология
Квалификация: магистър по организационна и социална психология

Практики:

Програмата предлага извънаудиторни форми на обучение (практики и стажове) за придобиване на практически умения за организационна диагностика и консултиране, водене на интервюта за работа, провеждане на тренинги и обучения, оказване на социално влияние, разрешаване на конфликти и др. Стажовете се осъществяват в консултантски организации в областта на управление на човешките ресурси, организационно развитие и управление на проекти, агенции за подбор на персонал, отдели по човешки ресурси в бизнес организации.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще притежават:

- Знания за различни теории и модели, обясняващи поведението на човека в работна и организационна среда;

- Задълбочени познания за функциите и процесите на управление на човешките ресурси, съчетани с практически умения за подбиране, мотивиране и задържане на качествени служители, оценяване на тяхното изпълнение чрез разнообразни съвременни методи и управление на талантите;

- Познания за теорията и практиката на лидерството и съвремените предизвикателства пред него;

- Умения да прилагат на практика принципите на социалната и организационна психология в управлението на човешките ресурси за повишаване на организационната и индивидуална ефективност и благополучие;

- Умения за диагностика и консултиране в организации, въз основа познаването на широк набор от методи, техники и интервенции за организационна промяна, спазвайки принципите и етапите на организационното развитие;

- Умения за измерване на организационните ценности и нагласи - например удовлетвореност от труда, включеност в работата, привързаност към организацията;

- Компетенции за създаване и трениране на екипи, базирани на познаване принципите на груповата динамика и междуличностните отношения, осъзнаване ролята на индивидуалните различия на работното място, фасилитиране процесите на комуникация и творческо решаване на проблеми на работното място и практическо приложение на умения за преговаряне, разрешаване на конфликти и медиация.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като специалисти по управление на човешките ресурси, като организационни психолози и консултанти, водещи на обучения и тренинги в областта на социалните умения, в изследователски институции, бизнес компании и неправителствени организации.

Департамент, предложил програмата:

Когнитивна наука и психология