Управление на проекти по фондове и програми на ЕС

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Управление на проекти по фондове и програми на Европейския съюз" е създадена с цел да предостави знания и практически умения при подготовка и изпълнение на програми и проекти на Европейския съюз. В програмата са включени курсове, предлагащи актуални научни и практически познания в областта на публичното управление, институционалната рамка на ЕС, международните стандарти за управление на проекти и програми, възможностите за проектно финансиране. Специално място се отделя на оценките за разходите и ползите при подготвянето на проекти, както и на управлението на риска при реализиране на проектите.

прочети още
Управление на проекти по фондове и програми на ЕС

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Публична администрация
Квалификация: магистър по публична администрация

Практики:

Програмата осигурява за желаещите практически стаж в Министерски съвет, Народното събрание, Министерството на външните работи, Българска стопанска камара и др., в които съществуват структури, разработващи проекти.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- българската и европейска правна уредба в областта на програмите и проектите;

- процедурите по оценяване на проектите;

- координационните механизми при управление на проектите;

- стандартите за управление и финансов контрол;

- умеят да се ориентират в разнообразния поток от информационни източници, придобивайки своевременно и точно информация за финансиращите институции, условията и изискванията за кандидатстване;

- имат теоретични познания и практически умения за разработване и изпълнение на проекти по европейските програми.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират в българската държавна и местна администрация както и в европейските административни структури. Те ще могат да работят и в неправителствения сектор, както и в бизнес организации, които кандидатстват или реализират проекти, финансирани със средства от ЕС.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление