Европейски политики за развитието на транспорта

Кратко представяне на програмата:

Програмата разглежда отделните видове транспорт, като фактор за развитие на бизнеса в национален и международен план. Дава познания за европейските транспортни политики, институционалния опит и трайните тенденции на развитие в страните-членки на ЕС.

Студентите анализират въздействието на транспорта върху общественото и икономическо развитие и се запознават със стратегически програмни документи, както и европейски примери за усвояване на структурни фондове. Моделите на публично частно партньорство са представени като възможност за реализиране на големи инфраструктурни проекти.

Програмата има широка практическа насоченост и реално повишава възможностите на магистрите за висококвалифицирана заетост в България и Европа.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Бизнес администрация
Квалификация: магистър по развитие на транспорта

Практики:

Всички български държавни транспортни институции, посещения в Постоянното представителство на България в Брюксел, посещения на Европейската комисия и запознаване с работата й в транспортната сфера.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания за механизмите на формиране на транспортни политики на европейско и национално равнище, както и за регулативните и контролни функции на държавата по отношение осъществяването на транспортната дейност.

Завършилите програмата имат познания относно начина на подготовка на проекти за финансиране от ЕС, анализират европейските практики при усвояване на структурни фондове и възможностите за изпълнение на големи инфраструктурни проекти и др.

Завършилите програмата могат да участват в подготовката на национални позиции и транспонирането на европейското законодателство в сектор Транспорт, при прилагането на дерогационни процедури, както и при процедури за предпазване от infringement и др.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Професия и възможни заемани длъжности:

Успешно завършилите магистранти могат практически да се реализират в институции на Европейския съюз, национални и транснационални транспортни и логистични фирми, български институции в различни градове на страната, неправителствени транспортни организации, консултантски структури и др.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление