Пространствен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява практическо обучение в областта на проектирането. Обучението в програмата преминава през курсове по дизайн на обществената среда, продукт дизайн, интериорен дизайн, триизмерно компютърно проектиране, арт мениджмънт, дизайн на изложбени и рекламни площи, еко дизайн. Извънаудиторните учебни форми включват разработване на курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Пространствен дизайн

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Пространствен дизайн
Специалност: изобразително изкуство
Квалификация: магистър по пространствен дизайн

Практики:

Интериорни, архитектурни и дизайнерски фирмени структури и свободна творческа дейност в областта на дизайна, дизайнерски бюра; могат да организират специализирани фирми и дейности като широкопрофилни и интердисциплинарни центрове.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата получават:

- задълбочени теоретични и практически познания по основните направления на промишления дизайн и творчески умения в областта на обемно-пространствените и графични проблеми на предметната среда;

- интердисциплинарна художествено-техническа и технологична подготовка, свързана със спецификата на европейската индустрия и ролята на европейската интеграция в регламентирането на този процес;

- умения и знания по пластични изкуства и културата в специфичните особености на музейното дело, художествените галерии, експертните центрове и управленските структури; в областта на сюжетните игри, детските играчки и сувенирите от всички разновидности;

- висока квалификация по проблемите на възприятията, психологията на труда и производството, цветовата динамика и видеографика;

- могат да организират специализирани фирми и дейности, като широкопрофилни и интерцисциплинарни центрове.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в дизайнерски структури като дизайнери на интериорен и пространствен дизайн, като консултанти и проектанти. Те могат да работят като дизайнери в държавни и частни фирми, студия и архитектурни бюра, а също и на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн