Финанси

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в областта на финансите, финансовия мениджмънт и финансовите пазари. Обучението преминава през курсове по управление на капитала, данъчно планиране, маркетинг, риск мениджмънт, финансови стратегии. Програмата предлага две специализации:

- Корпоративни финанси

- Финансови пазари

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Финанси

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Финансови пазари
Специалност: Финанси
Квалификация: магистър по финанси

Специализация: Корпоративни финанси
Специалност: Финанси
Квалификация: магистър по финанси

Практики:

Програмата включва практики и стажове във финансови и нефинансови организации в частния и държавен сектор.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети в Италия, Германия, Франция и Швейцария.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- имат познания в областта на управление на корпоративните финанси, риска и оценката на стойността на капитала, стойностно-базирания мениджмънт;

- притежават знания и умения за използване на инструментите и механизмите на финансовите пазари и управление на инвестициите във финансови инструменти, отчитайки възможностите и рисковете на международните финансови пазари;

- усвояват умения за работа в екип, аналитично и критично мислене, чрез разработване на проекти по актуални икономически проблеми с практическа насоченост;

- използват придобитите знания в конкретни предприятия, посредством магистърски стаж и разработване на магистърска теза на примера на реално предприятие или отрасъл.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в частния и публичния сектор на икономиката като финансови мениджъри, инвестиционни посредници, финансови аналитици, брокери на фондовата борса и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика