Национална и международна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението обхваща специализирани курсове в областта на науките за риска, геополитика и сигурност, екологична и технологична сигурност, корпоративно и фирмено разузнаване, основи на сигурността, кризисен мениджмънт, дипломатическо и консулско право, миграции и сигурност. Програмата има три специализации:

- Вътрешна сигурност

- Международна сигурност

- Дипломация и сигурност

- Миграционна политика

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Национална и международна сигурност

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Вътрешна сигурност
Специалност: Национална и международна сигурност
Квалификация: магистър по национална и международна сигурност

Специализация: Международна сигурност
Специалност: Национална и международна сигурност
Квалификация: магистър по национална и международна сигурност

Специализация: Миграционна политика
Специалност: Национална и международна сигурност
Квалификация: магистър по национална и международна сигурност

Специализация: Дипломация и сигурност
Специалност: Национална и международна сигурност
Квалификация: магистър по национална и международна сигурност

Практики:

Програмата включва стажове в системата на Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция за бежанците, частни фирми и корпорации

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават системни и съвременни знания и умения за :

- тенденциите, организациите и механизмите за осъществяване на глобалната, регионална и национална сигурност;

- институционалните и правни системи на вътрешната и корпоративната сигурност и управление на всички административни нива;

- обработка, съхранение и опазване на информацията в публичния и частния сектор и използване на съвременни информационни технологии;

- изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;

- ръководене национални и международни проекти, свързани със създаването, приемането и усъвършенстването на нормативната уредба на сектора за сигурност.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират като ръководни кадри и експерти в системата на Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция за бежанците, частни фирми и корпорации.

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност