Клинична психология - психоаналитична перспектива

Кратко представяне на програмата:

Клиничната психология е една от основните области за професионалното развитие на психолозите, осигуряваща знания и умения, необходими за разбиране на психичното функциониране на индивида в норма и патология. Програмата има допълнителен четвърти семестър, който набавя аудиторни и извънаудиторни курсове за допълнителна квалификация на завършващите. Обучението в програмата преминава през курсове по психоаналитична психология и психопатология, клинична невропсихология, психиатрия, психологическо изследване на възрастния, детето и юношата, психотерапия. Приетите студенти се допитват до програмните консултанти относно записването на курсове. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, семинари, емпирични изследвания и стажове, които се провеждат през целия курс на обучението.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Клинична психология
Квалификация: магистър по клинична психология

Практики:

Практиката на студентите се осъществява в психиатрични и соматични клиники за деца и възрастни, центрове за терапия на зависимости, специализирани институции за хора с увреждания (деца и възрасти), детски градини и училища.

Международна мобилност:

По европейската програма "Обучение през целия живот" и програма "Еразъм" са сключени спогодби с университетите в Лион, Неапол и Улм.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата са магистри - клинични психолози, които:

- разбират психичното функциониране на индивида в норма и патология, основано на класическата психоаналитична парадигма;

- притежават компетентност и умения: за провеждане на клинични консултации, за формулиране на диагноза за психичното функциониране и индикациите за психотерапевтична помощ, за свързване на психоаналитичната и психиатричната перспективи в изучаването на психопатологията, за работа в мултидисциплинарен екип;

- познават и могат да прилагат методите за клинично психологическо изследване, както и основни психодиагностични методики; могат да провеждат научни изследвания в областта на клиничната психология;

- притежават солидна основа за бъдещо професионално развитие в областта на психоанализата и психотерапията и за реализация в различни области, имащи отношение към психични проблеми и междуличностни отношения;

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите студенти могат да работят като клинични психолози в сферата на здравеопазването: в заведения за болнична и доболнична помощ, дневни центрове и специализирани институции за хора с увреждания, частни кабинети, образователни институции (училища, детски градини, специализирани детски заведения), социални служби, научни звена, консултантски организации и др.

Департамент, предложил програмата:

Когнитивна наука и психология