Древният Египет в Класическата епоха

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение в областта на религията и културата на Древния Египет и египетските езици, подготвя за самостоятелно четене и превод на древноегипетски текстове, за писане на научни текстове и работа в научни експедиции в Египет. Обучението в програмата преминава през курсове по мит и ритуал, царската власт, храмове, свещени книги, слънцепоклонничество, военно дело, медицина, архитектура на Древен Египет, по сравнителна граматика на египетския език, превод и коментар на древноегипетски произведения. Извънаудиторните учебни форми включват практики, теренни изследвания, семинари и курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Древният Египет в Класическата епоха

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Египтология
Специалност: Египтология
Квалификация: магистър по египтология

Практики:

Програмата предлага практика в Египет по време на ежегоден пътуващ семинар.

Международна мобилност:

Договори с университети в Италия, Русия, Великобритания, Египет.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават:

- задълбочени познания за историята и културата на Древен Египет и обкръжаващия го свят;

- познания за всички фази на египетския език (Староегипетски, Класически, Новоегипетски, Коптски), както и за основните произведения на древноегипетската литература;

- умения за самостоятелен превод, граматичен коментар и тълкуване на древноегипетски текстове;

- системни познания в областта на религията, митологията и вярванията на древните египтяни през отделните периоди;

- задълбочени познания в областта на архитектурата, медицината, астрономията и изкуството на Древен Египет;

- умения за самостоятелно писане на научни публикации.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в областта на древните езици и история.

Професия и възможни заемани длъжности за завършилите програмата:

- Професия - "Египтолог";

- Длъжности - "уредник-музей", "завеждащ филиал - музей", "фондохранител".

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания