Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата се води на английски език и съчетава филологическите познания с философията и културата на британското и американското общество в исторически план. Обучението преминава през курсове по съвременни аспекти на американистиката и британистиката, постмодернизъм в американската и британската литература, съвременна британска и американска философия, културна история на английския език.

прочети още
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Науки за културата
Квалификация: магистър по американистика и британистика

Практики:

Участие в учебни и други научни конференции.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм"

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат висша специализация по американистика и британистика и притежават:

- знания в областта на историята, културната социология, изкуството и литературата на САЩ и Великобритания - в компаративен план;

- умения за критически анализ на научна литература, за дефиниране и решаване на изследователски и практически задачи, породени от глобализацията и световния преход към мултикултуралност;

- възможност и мотивация да продължат образованието си в докторска програма, както в България, така и в чужбина.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират като преподаватели, журналисти, референти, редактори, специалисти в сферата на международните отношения, с оглед разширяването на европейските и евро-атлантическите структури.

Департамент, предложил програмата:

Англицистика