Когнитивна наука (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в интердисциплинната област на когнитивната наука. Обучението в програмата преминава през курсове по когнитивна психология и когнитивно моделиране, конструктивна памет, психофизиологични изследвания и когнитивни процеси, преработка на информацията в зрителната система, висши зрителни функции, преработка на информацията в човешкия мозък, психофизика, психоливгвистика. Извънаудиторните учебни форми включват Лятна школа по когнитивна наука, семинари по памет и аналогии, психолингвистика, практикуми по психофизиологични изследвания, индивидуални и групови насочени изследвания, експериментална работа. Всички курсове в програмата се водят на английски език. Курсовете COGM101 "Основни на когнитивната наука", COGM001 "Експериментални методи", както и Летните школи по когнитивна наука са задължителни. Програмата има допълнителен четвърти семестър, който набавя извънаудиторни курсове за допълнителна квалификация на завършващите.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Когнитивна наука
Квалификация: магистър по когнитивна наука

Практики:

Програмата предлага практики и стажове на студентите в специализирани, модерно обзаведени лаборатории за провеждане на експериментална работа:

- Лаборатория по експериментална психология с работни станции за автоматизирано провеждане на експерименти и обработка на данни;

- Лаборатория по невронауки с 32 канална ЕЕГ система;

- Лаборатория за изследване на ползваемостта на продукти и услуги с уникална за България апаратура за проследяване на движенията на очите/погледа;

- Лаборатории на БАН;

- Лаборатория по когнитивно развитие с апаратура за видеонаблюдение и анализ на видеопротоколи;

- Лаборатория за изкуствени когнитивни системи и когнитивна роботика с няколко вида роботи и работни станции.

Международна мобилност:

ПВ рамките на европейските програми за студентска мобилност "Обучение през целия живот", "Еразъм" и CEEPUS с университети в Италия, Германия, Холандия, Гърция, Полша, Унгария, и Австрия.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават:

- интердисциплинарна подготовка, съчетаваща знания и умения в областите на когнитивната психология, информатиката и когнитивното моделиране, невронауките, лингвистиката и философията;

- добра методологическа подготовка, опит и умения за самостоятелно провеждане на експериментални изследвания по когнитивна наука и за описване на резултатите в научни текстове;

- специализирана интердисциплинарна подготовка в една от следните области: възприятие, памет и мислене, език и развитие, която може да продължи в докторската програма по когнитивна наука.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в изследователски институции; рекламни агенции; компании, занимаващи се с информационни технологии, организации в сферата на образованието, като специалисти по когнитивна наука.

Департамент, предложил програмата:

Когнитивна наука и психология