Класическа музика

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Класическа музика" е практически насочена и задълбочава знанията и умението на студентите в областта на класическата музикална интерпретация. Тя има продължителност от три семестъра и предлага обучение по специалностите класически инструмент и класическо пеене, като включва изучаването на камерна музика, методика на обучението по инструмент или пеене, съвременна българска музика, актьорско майсторство, импровизация, музициране в различни музикални състави - дуо, трио, квартет, квинтет, камерен оркестър. Програмата е известна със своите иновативни форми на съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване както и с осигуряването на големи възможности за проктическа изява на студентите и за реализацията им като специалисти в областта на класическата музика след завършвонeто на обучението.

прочети още
Класическа музика

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Музикално изпълнителство
Квалификация: магистър по музика (съответен инструмент/пеене)

Практики:

Програмата има сключени договори за практики и стажове с институции в България. Студентите имат възможност всеки семестър да участват в проекти - национални и международни, с които да усъвършенстват придобитите знания и умения от образователния процес в НБУ.

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата е с практическа насоченост. Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- в областта на музикалната теория и практика, на музикознанието и музикалната култура;

- в инструменталното и вокално изпълнителско и интерпретаторско изкуство в областта на класическата музика;

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи и др.);

- на висококвалифицирани специалисти в областта на музикалното изпълнителство и специализираната музикална педагогика;

- за ръководство на разнородни изпълнителски колективи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в Магистърска програма "Класическа музика" става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Магистърска програма "Класическа музика" е в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство и има следните възможности за квалификация на дипломиралите се студенти като магистри, а именно:

Инструменталист или певец солист, оркестрант, концертмайстор, корепетитор, оперен певец, артист-хорист, преподавател по инструмент (съответния вид), преподавател по пеене (съответния вид) в специализирани музикални училища във университети, колежи или специализирани школи.

Департамент, предложил програмата:

Музика