Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма " Управление и икономика на устойчивото развитие " e кооперирана програма на Нов български университет и програма "Икономика и менджмънт" в Университета на Урбино "Карло Бо" с издаване на двойна диплома - българска и италианска за студентите, придобили това право по силата на Договор между НБУ и Университет на Урбино. По тази причина, програмата е съобразена с изискванията законите на Република Италия за висшето образование в регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация, от една страна и Закона за висшето образование на Република България, от друга страна.

Програмата е създадена в отговор на интеграционните процеси с университетите от държавите на ЕС с помощта на програма Еразмус +.

Предлаганата програма е създадена с цел отговор на необходимостта от подготовка на специалисти - магистри с наднационален профил на компетенности, способни да се реализират адекватно и гъвкаво в рамките на държавите от ЕС, както и от необходимостта от създаване на образователен продукт, който да подкрепя мобилността на специалистите по бизнес администрация и икономика в контекста на интеграция на държавите-членки на ЕС.

Програмата предлага курсове на магистърско ниво, както от областта на бизнес администрацията, така и от областта на икономиката, с превес на тези от полето на бизнес администрацията. Курсовете са ориентирани като съдържание към проблемите на устойчивостта на бизнеса. Това дава възможност на завършилите я студенти да имат по-големи възможности за реализация след завършването си. Акцентът при тези две области е върху управлението и икономиката на устойчивостта на фирмата, като програмата предвижда формирането на знания и умения по тези основни полета, и на макро-ниво.

Програмата е от "високо магистърско ниво", поради което предвижда 120 кредити, включително стаж по специалността и дипломиране чрез магистърска теза, като обхаваща общо четири семестъра на обучение.

Програмата е със съвместно преподаване на български преподаватели от НБУ и преподаватели от университета на Урбино "Карло Бо".

Програмата предвижда издаване на двойна диплома - на НБУ (бълагрска) и на университета на Урбино (италианска), за студентите, които ще се обучават в НБУ и в Урбино. Издаването на двойна диплома е обезпечено от Договор за двойна диплома между НБУ и Университета на Урбино "Карло Бо".

Програмата има следната схема на обучение: три семестъра обучение в своя националния университет (Първи, Втори и Четвърти семестри), съответно в НБУ и Университета на Урбино "Карло Бо", и един обменен (трети семестър), в който селектирани студенти от двата университета се обучават в партньорския университет в кооперираната програма.

Мобилността на българските студенти в Урбино и на италианските в НБУ, през обменния Трети семестър, се финансира, по силата на договор по Програма Еразъм + между департамент Бизнес администрация (НБУ) с Факултет "Икономика, обществени и политически науки" (Университет на Урбино), от средства на програма Еразъм +.

Програмната схема е съобразена с изискванията на законодателството на Република Италия за регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация, и изискванията на Закона за висшето образование на Република България.

Обучението се осъществява от български и италиански преподаватели, по учебен план, обект на Договора между двата университета, разписан в Анекс към него.

Признаване на програмата от Италианското Министерство на образованието:

Програмата е в пълно съответствие с изискванията на италианското Министерство на образованието за съдържание на дисциплини от изискуемите научни области от Закона за висшето образование и регулацията на регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация на Република Италия, и брой кредити от изискуеми дисциплини, както и относно дипломирането в регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация. Финализиането на процеса по акредитацията от Министерство на образованието на Република Италия на кооперираната програма, завърши през април 2015.

прочети още
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Практики:

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в бизнес организации и административни учреждения.

Международна мобилност:

Международна мобилност:

Студентите от програмата, които няма да участват в обменния трети семестър с Университета на Урбино, имат възможност за обучение по договорите на департамент Бизнес администрация с университетите

- Университет Лудвигсхафен Германия

- Университет Хейлброн, Германия

- Университет на Болоня Alma Mater Studiorum, Италия,

- Университет на Лисабон Португалия

- Университет на Авейро, Португалия

- Университет по икономика и бизнес, Атина

- Университет на Пикардия, Амиен ,Франция

- Университет на Бидгож, Полша

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- анализатори, оценители, мениджъри, икономисти в различни икономически, финансови и бизнес сектори, ориентирали дейностите си към устойчивост на развитието си в България и държави на ЕС.

- изследователи и научни консултанти на процесите на устойчивост на бизнеса, националната и икономиката на ЕС в България и държави на ЕС

- управление на екологичните разходи и ценообразуване на водата и енергията на фирмите и анализ на методите на тяхното ценообразуване на регулаторно ниво

- управление на устойчивостта на бизнес и икономическото представяне на фирмено, национално и наднационално равнище.

Дипломиране:

Дипломиране:

По силата на Договора между Нов български университет и Университета на Урбино "Карло Бо", студентите се дипломират по условията на програмата, в техния национален университет с магистърска тези и стаж.

Защитата на магистърските тези става в националния за студентите университет на езика на съответната държава. За българските студенти - в НБУ на български език, за италианските - в Университет на Урбино, на италиански език.

Професия и възможни заемани длъжности:

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата имат широк и мореден профил на компетенции, с което притежават възможност да се реализират в областта на управлението и икономиката на фирмата, на националното и наднационалното стопанство, във фирмени организации и държавни учреждения в различни направления като :

- държавно управление и регулиране;

- регионални и териториални структури на държавното и местното управление;

- среднии висши управленски равнища на производствени и търговски фирми;

- организации на нестопанския сектор, чиято дейност е свързана с представителство на специфични бизнес и професионални интереси, с разработването на социални, екологични и икономически проекти за устойчивост;

- консултантски бизнес, свързан с аналитично-оценъчна и проектна дейност, с оперативно и стратегическо планиране, с разработването на експертизи и други бизнес-консултантски дейности вкл. във връзка с устойчивостта на бизнеса и управлението.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление