Визуална антропология

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма се създава в отговор на нарастващия интерес, от една страна, към различните проявления на визуалната култура (филми, видео, телевизия, в интернет пространството и др.), разрастването на т. нар. производство на образи на масовата култура (фотография, плакатни форми, рисунки по стени и др.) или всичко това, което преди е било част от споделеното поле между антропология и изкуство (антропология на изкуствата).

От друга страна, нарастващото значение на визуалната антропология е резултат от огромните ресурси на визуалните форми, които се превръщат в посредник между изследователя и средата, в инструмент за познание и за изразяване на познание.

Програмата предоставя компетенции - знания и умения по визуална антропология, разбирана като междинно поле между наука и изкуство, между изследването и документалистиката, между текста и визуалния образ/ изображението. Представени са факти, понятия и термини, свързани с развитието на визуалната антропология. Обръща се внимание на динамиката на гледни точки към изучаването на културите и обществата, както и на техническите иновации във времето. Програмата запознава с аудиовизуалното като инструмент, който запечатва, отразява, репрезентира или обяснява културни различия и факти.

Въведени са основни имена на антрополози, режисьори, които са повлияли развитието на визуалната антропология. Представени са основни направления и течения в изследването чрез образи и тяхната интерпретацията. Подходите във визуалната антропология се изучават и са набляга върху отношенията между човека, който създава изображението и местните общности, персонажи, обект на изображение. В програмата са включени занимания на основата на класически етнографски филми, работа с експозиции, фоторепортажи и др. Обръща се особено внимание на работа с технически средства и изграждане на визуални образи от гледна точка на кинематографията. Заложени са практически занимания и практикуми със съвместно участие на преподаватели и студенти.

Програмата е интердисциплинарна и творческа - съчетава знания и умения от областта на антропологията и науките за човека по-общо (3.1) и от областта на филмовото и телевизионно изкуства (8.4).

прочети още
Визуална антропология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Визуална антропология
Квалификация: визуален антрополог

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Франция, Швейцария, Дания, Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават системни знания за човека и общностите в интердисциплинарно поле на антропология, култура и кино;

- усвояват и боравят с терминология, теории и методи в пресечните точки на социалните науки и филмовото изкуство, взаимодействието между различните дисциплини, изучаващи човека, общностите и културите в интердисциплинарно поле на антропология и киноизкуство;

- имат знания за инструментариума на визуалната антропология като общо поле между наука и изкуство;

- придобиват умения да провеждат антропологични изследвания с инструментариума на визуалната антропология; да подготвят и реализират самостоятелни изследователски и приложни проекти като ползват инструментариума на кинодокументалистиката, научно-популярното кино и визуалните изкуства;

- могат да прилагат усвоените знания и умения при създаване на антропологични, документални филми, научно-популярни филми.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става след покриване на изисквания брой кредити на програмата с успешна защита на дипломна работа - антропологичен филм не по-кратък от 14 мин. въз основа на антропологично изследване и текст в обем не по-малко от 30 с., който представя изследването и работата върху филма

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите магистърската програма могат да са: режисьори и сценаристи на антропологични, документални и научно-популярни филми, изследователи, експерти/ консултанти в киното и визуалните изкуства, в бизнеса и корпоративния сектор; анализатори.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес

Антропология