Аерокосмически изследвания на околната среда

Кратко представяне на програмата:

Програмата е съвместна с Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науки (ИКИТ-БАН). Целта на Програмата е подготовка на кадри в областта на използването на аерокосмичските методи и средства за целите на екологията и изучаването и опазването на околната среда. Актуалността на програмата е категорично доказания в световната практика факт, че аерокосмическите изследвания са мощно и ефективно средство за изучаване на околната среда. Като преподаватели са привлечени известни учени и специалисти в областта с многогодишен научен, практически и преподавателски опит.

прочети още
Аерокосмически изследвания на околната среда

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Аерокосмически изследвания на околната среда
Квалификация: магистър по аерокосмически изследвания на околната среда

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в Института за космически изследвания и технологии при БАН и неговите филиали и обсерватории в страната, където студентите ще имат възможност да участват в реалната научна и научно-приложна дейност на Института в изпълнение на планови задачи, договори и проекти. В Лабораторията по природни бедствия и рискове на НБУ студентите ще могат да участават в реални проекти. Има възможности и за провеждане на практики и стажове във външни организации - държавни, областни и общински администрации и неправителствени организации.

Лаборатории:

В Лабораторията по природни бедствия и рискове на НБУ студентите ще могат да участават в реални проекти.

Международна мобилност:

Възможност за международна мобилност по договори на департамент "Природни науки" по програма "Еразъм". Участие на студентите в международните проекти и програми на ИКИТ-БАН, участия в международни научни форуми.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания:

" приложението на дистанционните аерокосмически методи за изследване на Земята, както и техните особености и възможности за получаване на информация за вида и състоянието на наземни обекти;

" поставянето на конкретни и комплексни задачи в научно-технически, икономически и управленски аспекти в зависимост от целите и условията на аерокосмическите изследвания за екологията и опазването на околната среда;

" аерокосмическите летателни средства и аерокосмическата апаратура, техните експлоатационни характеристики и възможности предимно в потребителски аспект.

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни умения:

" да планират и организират синхронен аерокосмически експеримент в областта на екологията и опазването на околната среда;

" да възлагат подготовката и получаването на необходимите аерокосмически изображения за изучаване на отделни комплексни екологични проблеми;

" интерпретация на дистанционна аерокосмическа информация за оценка състоянието на околната среда чрез преки и косвени дешифровъчни признаци, в съчетание с контактно получени наземни данни;

" да разработват проекти за аерокосмически изследвания с цел изследване на околната среда;

" да правят оптимален избор за поръчване и закупуване на дистанционни снимки (изображения) за конкретни научно-приложни цели.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите Програмата могат да работят във всички национални и регионални ведомства, занимаващи се с въпросите на екологията и опазването на околната среда, научна работа в научни институти, оперативна работа в Центъра за аерокосическо наблюдение към МВР, поделения на Гражданска защита, Червен кръст, Спасителни служби, Министерство на околната среда и водите, преподаватели по екология и опазване на околната среда във всички учебни нива, възможност за продължаване на обучението за научна степен "доктор" и т.н.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки