Езикова и речева патология

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към подготовка на специалисти по терапия на деца, юноши и възрастни с комуникативни нарушения при развитийни и придобити езикови, говорни проблеми, генерализирани разстройства на развитието, рехабилитация на когнитивни нарушения и дегеративни невробилогични заболявания.

Обучението в програмата е ориентирано към конкретни терапевтични интервенции, програми, основни и алтернативни методи на терапия и използване на подпомагащи технологии в диагностиката и терапията на развитийните и придобити когнитивни разстройства.

Изучаваните и представени терапевтични подходи са базирани на практики, основани на доказателства.

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически и научни семинари, стажове.

Програмата предлага подготвителен семестър за кандидати без завършена бакалавърска програма в областта на езиковата и говорна патология.

прочети още
Езикова и речева патология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Логопедия
Квалификация: магистър по логопедия

Практики:

Студентите провеждат практика под супервизия в клиничния център на НБУ за работа с деца с нарушения в развитието, както и в клиники, кабинети, училища и детски градини. Практиката завършва с практически изпит пред Комисия, назначена от Декана на МФ.

Лаборатории:

В НБУ е създаден УПИЗ - Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще:

- познават етиопатогенетичните механизми и клиничните прояви на развитийни и придобити комуникативни нарушения, генерализирани разстройства на развитието и ментални нарушения;

- познават методите за диагностика и могат да правят диференциална диагноза на комуникативните нарушения при деца и възрастни и могат да участват в екип в диагностиката и лечението на неврологични и психиатрични заболявания в частта невропсихологичната оценка, план за терапия и когнитивна рехабилитация;

- познават емоционалните и поведенчески характеристики, съпътстващи комуникативните нарушения при деца и възрастни;

- имат терапевтични умения и умения за общуване с клиента, както и за работа в екип;

- могат да прилагат утвърдени методи на превенция на нарушенията в развитието в детска възраст.

- могат да прилагат методи на диагностика, терапия/рехабилитация на развитийни и придобити нарушения при деца, юноши и възрастни с обучителни трудности, генерализирани разстройства на развитието, нарушения на невербална комуникация и алтернативни форми на комуникация, които са елемент на програми, практики, основани на доказателства;

- могат да прилагат методи на консултиране на родители и близки на деца и юноши с нарушения в развитието;

- могат да работят в екип в прилагането на терапевтични интервенции с използването на подпомагащи технологии;

- могат да работят в екип в изследователски дейности, насочени към моделиране на комуникативни нарушения, както и да планират и провеждат самостотяелни изследвания в областта;

- могат да извършват самостоятелно диагностична и терапевтична дейност с клиенти с комуникативни нарушения и техните семейства.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза/полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити и успешно взет практически изпит.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите студенти могат да работят като логопеди при терапия на лица с комуникативни нарушения в специализирани кабинети, училищни логопедични кабинети, дневни центрове, клиники, социални служби, както и да извършват изследователска дейност в научни звена, да осъществяват консултации като експерти в служби и институции за оценка и подпомагане на хора с комуникативни нарушения.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа