Лидерство и публичен мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Лидерство и публичен мениджмънт" предлага задълбочена фундаментална подготовка и профилиране в областта на публичния мениджмънт за кандидати и представители на политическия и административния елит. Програмата предоставя отговори и работещи инструменти за предизвикателствата и възможностите за кариера в публичния сектор.

Широкият интердисциплинарен ракурс на програмата цели завършилите да бъдат с висока степен на пригодност за заемане на ръководни и висши ръководни длъжности в публични организации на централната и териториалната администрация, както и в европейски и международни публични организации.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Публичен мениджмънт
Квалификация: магистър по публичен мениджмънт

Практики:

Програмата осигурява за желаещите практически стаж в Министерски съвет, министерства, областни и общински администрации, неправителствени организации.

Международна мобилност:

Договорен е обмен на студенти със сходни университетски специалности в магистърски програми от следните европейски държави - Австрия, Германия, Полша, Румъния, Турция, Финландия, Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- разработване, реализиране, оценяване и контролиране на национални и международни политики, както и на стратегически документи за предоставяне на публични услуги.

- критично мислене за ценностите и етиката на осъществяващите държавно и публично управление.

- разгръщане на творчески, технически и професионални управленски качества, необходими за заемането на ръководни и лидерски позиции в националните и международни служби и агенции, както и в организации с нестопанска цел.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на магистърска теза (или държавен изпит).

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират на ръководни и висши ръководни длъжности в българската администрация и европейските административни структури.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление