Жилищна политика и управление на недвижимите имоти

Кратко представяне на програмата:

Програмата е изготвена въз основа на анализ на нуждите и въз основа на съществуващия академичен опит в страните от Западна Европа: центровете по жилищна политика към Технически университет в Делфт, Холандия, Университетът в Бирмингам и Университетът в Ълстър, Великобритания, Технически университет във Виена, Австрия и др. Съдържанието на програмата ще се актуализира постоянно и чрез осъществяване на преки контакти на академичния екип от НБУ с водещи преподаватели на тези университети, с част от които вече се провежда обмен на студенти и преподаватели по програмата "Еразъм". Набира се информация и за добрите практики при планирането, финансирането, изграждането и управлението на жилищата от съществуващите специализирани жилищни компании в Западна Европа.

В заключителната част на програмата се предвижда провеждането на учебни практики в български и чуждестранни фирми, свързани с управлението и обновяването на многофамилни жилищни сгради, както и в общинската администрация - отдели "Жилищна политика" и пр. Тези учебни практики ще бъдат организирани в сътрудничество с Министерството на инвестиционното проектиране и ще послужат за актуализиране на съвместимостта на разработената академична програма с изискванията на практиката - бизнеса и местното самоуправление. Предвидена е възможност за провеждане на задължителния практически стаж и във жилищни корпорации в страни от Западна Европа (Холандия) и пр.

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в управлението и поддръжката на жилищни сгради с поле за реализация в централната и местната власти и в частния сектор, свързан с управление на недвижими имоти. В по-дългосрочен план част от завършилите специалността ще намерят реализация в специализираните фирми за управление на социални наемни жилищна след въвеждането на необходимото законодателство.

Програмата осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация "магистър по жилищна политика и управление на недвижими имоти" .

Програмата предлага подготвителен семестър.

прочети още
Жилищна политика и управление на недвижимите имоти

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Жилищна политика
Квалификация: магистър по жилищна политика

Международна мобилност:

По секторна програма "Еразъм".

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания за:

" спецификата на функционирането на недвижимите (жилищни) имоти в зависимост от формата на собствеността им;

" взаимовръзката между адекватното функциониране на жилищния сектор и социалното и икономическото развитие на страната;

" ефективното управление и поддръжката на жилищата като специфичен сегмент от сферата на обществените услуги;

и могат да:

" в рамките на публичната администрация на централно и общинско ниво участват в дейностите по изготвяне на жилищни стратегии и програми за реализацията им на централно и местно ниво;

" осъществяват дейности, свързани с управлението и поддръжката на жилищни сгради.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или с държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в управлението и поддръжката на жилищни сгради с поле за реализация в централната и местната власти и в частния сектор, свързан с управление на недвижими имоти. В по-дългосрочен план част от завършилите специалността ще намерят реализация в специализираните фирми за управление на социални наемни жилища след въвеждането на необходимото законодателство.

Департамент, предложил програмата:

Архитектура