Съвременни културни политики

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Съвременни културни политики" има интердисциплинарен характер и предлага на студентите си задълбочени познания за съвременните политики в областите на културата, изкуството и образованието - в български и европейски контекст. Програмата е ориентирана към съвременността, но предоставя на студентите знания за следите на близкото минало (социализма) в годините на източноевропейския (постсоциалистически) преход - културата и културните политики биват разглеждани в граждански ключ. Затова тя предоставя също така знания за основни теоретични категории и подходи за анализ на съвременните общества в областта на политическата философия и политическите изследвания. Казано обобщено, програмата предполага надграждане на теоретични, исторически и практически знания и умения, които да позволяват диагностика и ориентация в актуалните проблеми на съвременните общества от гледна точка на тяхната най-нова история и настояще (със специален акцент върху българския път в годините на социализма и пост-социализма). Заедно с това тя дава и специализирани знания за законодателството, институциите и неформалните практики в културата, за културното управление, приоритети и програми, за конфликтните зони и алтернативните тенденции в образованието, в съвременните изкуства (изобразително, театрално и кино), в музейното и архивното дело, в туризма, в градоустройството, градския живот и всекидневните култури на потребление.

Магистърската програма "Съвременни културни политики" е колективен изследователски резултат от семинара "Социализмът в музея на постсоциализма", провеждан регулярно в НБУ през академичната 2012-2013 г. и ръководен от доц. д-р Наталия Христова. Екипът на програмата е интердисциплинарен: преподаватели са изявени философи, политолози, антрополози, социолози, културолози, теоретици на изкуството и др. Програмата предлага и редица практически форми, сред които практики и стажове в различни културни институции.

прочети още
Съвременни културни политики

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Културология
Квалификация: магистър по културология

Практики:

Програмата предлага богат набор от практически курсове и стажове в различни художествени и културни институции - галерии, музеи, архиви. Като част от практическите занимания са предвидени и стажове в издателството на сп. "Критика и хуманизъм", както и участие в теренни проучвания, семинари и изследователски проекти.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания в следните области:

- културни, образователни и художествени политики и управление на институции на регионално, национално и европейско ниво;

- културно и политическо развитие на България в социалистическия и постсоциалистическия период;

- граждански и политически измерения на културните политики в съвременния свят.

Завършилите програмата придобиват следните практически компетенции:

- прилагане на различни методи за архивиране на съвременното културно наследство;

- музейно експониране на произведения и идейни конфликти в съвременния период;

- организиране на изложби в музейни пространства и в градска среда;

- разработване и реализация на образователни и културни проекти.

Дипломиране:

Дипломирането става чрез защита на магистърска теза или чрез държавен изпит. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Магистърската теза може да бъде:

1. Авторско изследване по теоретичен или емпиричен проблем;

2. Самостоятелно разработен културен или образователен проект;

3. Самостоятелен кураторски проект за експозиция в избран национален или регионален музей.

Професия и възможни заемани длъжности:

- консултантска и управленска дейност в държавни, обществени и частни културни институции;

- образователни експерти;

- уредници в съвременни музеи и галерии;

- аниматори в туризма;

- куратори на изложби в страната и чужбина;

- културни журналисти.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология