Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена да подготви експерти по Връзки с обществеността и комуникации, които да притежават както теоретичната подготовка, така и да познават спецификата на комуникациите в социалните медии и мрежи. Завършилите програмата притежават необходимите умения да управляват самостоятелни информационни кампании в социалните медии и мрежи, свързани с постигането на стратегическите цели на маркетинга и бизнеса.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Връзки с обществеността
Специалност: Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи
Квалификация: магистър по връзки с обществеността

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в агенции за социални медии и мрежи, утвърдени агенции за връзки с обществеността и вътрешни отдели за връзки с обществеността в частни фирми, печатни, електронни и онлайн медии и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Франция и Великобритания.

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенциите, които ще придобият завършилите програмата:

- познават механизмите за организиране и управление на връзките с обществеността в съвременните социални медии и мрежи;

- имат задълбочени познания относно комуникационни модели и теории и тяхното специфично приложение в практиката на връзките с обществеността в новите социални канали за комуникация;

- владеят механизмите за организиране на управлението на връзките с обществеността в модерните, ориентирани към комуникациите организации;

- притежават умения да управляват самостоятелно кампании в новите социални медии и мрежи;

- умеят да използват интердисциплинарен подход при анализ и оценка на информационния и медиен контекст в съвременните общества;

- познават спецификите на отделните социални медии и мрежи;

- знаят как да ги използват, за да постигнат стратегическите цели на организациите в практиката.

Дипломиране:

Завършването на обучението става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите студенти могат да работят в агенции за връзки с обществеността и рекламни фирми, в отделите по комуникации на държавната администрация, местната власт и частните фирми.

Департамент, предложил програмата:

Медии и комуникация