Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор

Кратко представяне на програмата:

Програмата "Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор" се предлага за да отговори на потребностите на енергийната индустрия и публичната администрация от сериозно подготвени експерти, които могат да решават многобройните проблеми на енергийния сектор. Във фокуса на програмата са основните приоритети на ЕС в областта на енергийната политика: конкурентоспоспособност, устойчиво развитие и сигурност на енергийните доставки.

Програмата има интердисциплинарен характер. Основната й цел е завършилите студенти да притежават знания за функционирането и регулацията на енергийните пазари, проблемите на климатичните промени и устойчивото развитие, енергийното производство, пренос и консумация, възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и др. Заедно с това, студентите ще познават стратегиите и политиките на ЕС, както и тези на национално и регионално ниво, които са свързани с развитието на енергийния сектор, енергийните проекти и междудържавни договори.

Програмата включва и акцент върху необходимите за всеки мениджър знания и умения по икономика, управление на проекти, международен бизнес, организационно поведение, бизнес комуникации, маркетинг и др.

За да отговори на високите изисквания за образованието в НБУ и на спецификите в областта, програмата включва изявени преподаватели и експерти от частния и публичния сектор, които осигуряват необходимото съчетаване от научни и практически аспекти в обучението.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 3.7 Администрация и управление.

прочети още
Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор
Квалификация: магистър по устойчиво управление и развитие на енергийния сектор

Практики:

Програмата предлага практики и стажове във водещи организации в енергийния сектор, бизнеса, енергийното консултиране, търговия, продажби и НПО.

Международна мобилност:

Департамент "Бизнес администрация" има сключени договори за мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" със следните университети:

- Университет на Болоня, Италия,

- Университет за приложни науки Лудвигсхафен Германия

- Университет Хейлброн, Германия D HEILBRO01

- Университет на крайбрежието, Кот д`Опал Франция

- Университет Лил 1, Франция

- Университет Лисабон Португалия

- Университет на Любляна, Словения SI LJUBLJA01

- Университет по икономика и бизнес, Атина

- Университет на Урбино Карло Бо

- Univerisita degli Studi Di Catania - Университет на Катания

- Universite de Picardie Jules Vernes Amiens (Франция)

- Университет на Авейро, Португалия

- Университет на Бидгож, Полша

- Университет на Пула, Хърватска

- Technological Educational Institute of Crete Estavromenos Iraklio Crete Greece

- Academia de Studii Economice din Bucuresti

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- инструментите, подходите и стратегиите за управлението и регулацията на енергийния сектор;

- анализ на съвременните тенденции на световния енергиен бизнес;

- европейския и световния контекст на развитието на енергийните пазари и регулация;

- специфичните характеристики на добива, преноса, разпределението и продажбата на енергия;

- анализ на енергийните стратегии в бизнеса и публичния сектор;

- стратегии за управление на риска;

- управление на търговските комуникации, рекламата и връзките с обществеността.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят на различни нива в енергийния сектор, в частни и публични организации, като мениджъри и бизнес лидери, управляващи корпоративни, структури и публични организации, изработващи визии, стратегии, дългосрочни договори, консултантска експертиза и текущо управление.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление