Международни бизнес комуникации (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата се предлага на английски език и има за цел да отговори на нарастващата нужда от специалисти в сферата на международните комуникации, обучението на които се нуждае както от сериозна теоретична подготовка, така и от практически умения, насочени от една страна към управляването на самостоятелни информационни структури, а от друга - свързани с медиите, маркетинга, бизнеса, политиката, неправителствените организации.

Философията на програмата е съобразена, от една страна, с философията на Нов български университет, а от друга страна с наложилите се вече стандарти за обучение и образование в сферата на международните комуникации. Основният акцент на програмата е върху подготвянето на специалисти със знания и опит за работа в международен контекст. Значението на междукулутрните комуникации нараства с бързи темпове, следвайки процесите на глобализация. Организациите - частни и държавни - имат нужда от подготвени експерти, които умеят да планират, реализират и оценяват комуникационни кампании, насочени към различни културни групи и общности.

Важен елемент от учебния процес е студентската мобилност по програма Еразъм. За втория или третия семестър на обучение на студентите в МП Международни бизнес комуникации ще се препоръча да кандидатстват за студентски обмен в партньорски университети.

прочети още
Международни бизнес комуникации (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Обществени комуникации (на английски език)
Квалификация: магистър по бизнес комуникации

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в национални обществени и частни медии, утвърдени агенции за връзки с обществеността и вътрешни отдели за връзки с обществеността в частни фирми, Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция, печатни, електронни и онлайн медии и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Франция, Великобритания.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата по международни бизнес комуникации ще притежават следните компетенции:

o анализират и интерпретират данни и информация

o анализират познанието в сферата на междукултурните различия и методи за комуникация

o боравят със сложна материя и да комуникират с различни културни групи

o познават комуникационните теории в международен контекст;

o познават организацията, управлението и структурата на комуникационната индустрия и нейната роля в международното пространство;

o умеят да управляват екипи за постигане на ефективна комуникация в международни групи;

o владеят механизмите за организиране и управление на екип.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Медии и комуникация