Театрално изкуство и общество

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО има за цел да надгради бакалавърското образование по театър и да създаде устойчив театрален екип от актьори, режисьори и автори на пиеси, драматурзи и критици, които притежават необходимите теоретични и практически знания и умения да работят в независимия сектор на изпълнителските изкуства. Обучението в трите специализации дава широк профил от знания и ориентири за европейския контекст, в който трябва да мислим театъра на ХХІ век и за връзката на съвременния творец със социалните и граждански процеси в обществото.

Трите семестъра на обучение са структурирани в следната логика: първи семестър - теоретични курсове от различни научни направления (8.4 Театрално и филмово изкуство, 8.3 Музикално и танцово изкуство, 8.1 Теория на изкуствата, 2.1 Филология, 2.3 Философия, 3.1 Социология, антропология и науки за културата, 3.2 Психология, 3.3 Политически науки, 3.4 Социални науки, 3.7 Администрация и управление), чиято цел е да дадат верен старт и фокус на мисленето за изкуство в съвременен европейски контекст, както и за начините и инструментите за случването му през формирането на малки творчески екипи и работа в международни мрежи. Втори и трети семестър са практически ориентирани около пакет от курсове, чиято крайна цел е създаването на авторски проект, обвързващ и трите специализации - театрална пиеса и постановка, радио-пиеса, фичър или друг аудио проект, пърформанс, театрална акция, видео инсталация и т.н. Програмата дава възможност за работен процес с изявени гост-преподаватели от България и чужбина в серията от курсове

Театрална лаборатория за актьори, за режисьори и за драматурзи и критици.

Важен акцент в програмата е възможността в третия семестър за стажове и практики в различни научно-изследователски центрове, театрални институции, филмови къщи и други организации в сферата на изкуството, чиято цел е да осигурят достъп на студентите до външната професионална среда.

Успешното провеждане на магистърска програма ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО би дало тласък за развитие на независимия сектор в българската културна среда и това е един от начините за трайно свързване на изпълнителските изкуства с европейски програми, платформи и проекти.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Актьорско майсторство
Специалност: Театрално изкуство
Квалификация: магистър по актьорско майсторство

Специализация: Режисура и управление
Специалност: Театрално изкуство
Квалификация: магистър по режисура

Специализация: Драматургия и критическо писане
Специалност: Театрално изкуство
Квалификация: магистър по театрална драматургия

Практики:

Програмата предлага различни форми на практика: продукции на Университетски театър или други професионални театри, кино, телевизионни и радио продукции, както и форуми с интердисциплинарен художествен характер.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" студентите могат да се обучават или да проведат магистърски стаж в университети и организации във Великобритания, Германия, Гърция, Финландия, което ще доведе до разширяване на опита като обучение и стаж в един по-мащабен културен контекст. Предвижда се и изграждането на съвместни образователни формати с Театрални академии и училища по изкуства с държави от Балканския и Черноморския регион.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата са усвоили знания и умения за:

- процеси и тенденции в изкуството на ХХ и ХХІ век;

- методи за изграждане на театрална форма, появили се и развили през ХХ век;

- алтернативни интерпретации на тези методи като различно креативно ноу-хау; използване на интердисциплинарния подход при изработване на театрална и визуална форма и свободно боравене в естетиката на граничните форми - физически театър, визуален пърформанс и театърът на границата с другите науки и изкуства;

- планиране, реализация и анализ на работен процес;

- провеждане, конструктивен анализ и оценка на творчески процес;

- работа в екип и създаване на авторски проекти;

- изграждане на жанрово обособени театрални форми, базирани на драматургичен, литературен и нелитературен материал;

- разработване на проекти - идейна фаза, работен план, схеми на мениджмънт, във и извън структурите на репертоарните театри.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Театър