Културен туризъм

Кратко представяне на програмата:

Програмата има интердисциплинарен характер, представящ пресечната точка между туризма и културата. Залага на усвояването на комплексни знания и умения в сфери, които засягат културния туризъм. Това са знания и умения, разбирани като начин на живот, специализирани видове туризъм, оценка на удовлетвореността на туристите, връзки с обществеността, местно развитие и културни ресурси. Курсовете осигуряват теоретичната подготовка на студентите, включват практически занимания, представят проблематика в разнообразен географски и исторически контекст, обхващат специфични знания в сферата на туризма, нормативните документи, разработването на проекти.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" - колежи по туризъм или икономика.

прочети още
Културен туризъм

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Културен туризъм
Квалификация: магистър по културен туризъм

Практики:

Практики в публичния и частния сектор на културата и туризма - съвети по туризъм и туристическо-информационни центрове, общински отдели и дирекции по туризъм, неправителствени организации в сферата на културата и туризма, туроператорски фирми и обекти, туристически комплекси, музеи и др.

Международна мобилност:

По европейска програма "Еразъм" с европейски университети.

Компетенции на завършилите програмата:

Успешно завършилите програмата притежават знания и умения:

- да планират, организират и да участват в дейности в туризма с акцент културен туризъм

- да разрабатват стратегии и проекти в областта на културния туризъм;

- да бъдат посредници между сферите на туризма, обществения и частния сектор;

- да проучват и изследват културни ресурси за местно развитие и развитие на туризма.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в институции на държавната и местната власти, в туристически фирми, в туристически информационни центрове, в неправителстветни организации, в културни институти и др.

Департамент, предложил програмата:

Антропология