Екологичен мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в една интердисциплинна област с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на околната среда. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на околната среда при пазарни условия в съответствие с изискванията на ЕС. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на екологичния мениджмънт. Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Екологичен мениджмънт

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Екологичен мениджмънт
Специалност: Бизнесадминистрация
Квалификация: магистър по бизнесадминистрация

Практики:

Лаборатория по бедствия и аварии на НБУ, институции, свързани с управление на околната среда.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата придобиват знания и умения за:

природоползването, ресурсния мениджмънт и опазването на околната среда;

управление и контрол на използването и опазването на природните ресурси в бизнес организациите и регионите;

разработване, финансиране и реализация на стратегии, програми и проекти в областта на природоползването и екологичната инфраструктура;

устойчиво управление на защитените територии, на отпадъците и отходните води, на биотехнологиите, на земите и почвите на национално, регионално и местно равнище.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Природни науки

Администрация и управление