Управление на проекти по информационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка по управление на проекти в областта на информационните технологии. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Застъпени са различни аспекти на управлението на проекти като правна регулация, финансиране, човешки ресурси, комуникации и др. Включени са лицензирани курсове на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon, които разглеждат софтуерните процеси на персонално и екипно ниво. Поставен е акцент на развитие на базите от данни и информационните системи, data mining, datawarehousing. Към всеки аудиторен курс има проект. Третият семестър включва практически стаж. Сред преподавателския екип са: проф. д-р Аврам Ескенази, доц. д-р Нели Манева, проф. Димитър Христозов, проф. Нели Огнянова, проф. Иван Попчев, д.н., проф. Евгения Стоименова, д.н., доц. д-р Мария Видолова, проф. Снежана Илиева, д.н., д-р Владимир Алексиев, проф. Виджей Канабар (Университет на Бостън, САЩ), Валентина Иванова (сертифициран инструктор на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon) и др.

Студентите, които изберат да учат лицензираните курсове на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon дължат допълнително 20% към стандартната семестриална такса, които се превеждат към SEI/CMU. Студентите, покрили критериите на SEI/CMU, получават документ за успешно завършен курс от SEI/CMU.

Обучението в програмата покрива следните CEN ICT профили, дефинирани в термините на европейската рамка на е-компетентностите (e-Competence Framework: http://www.ecompetences.eu/)

- Project Manager/ Ръководител ИТ проекти (Проектен мениджър)

- ICT Operations Manager/ Оперативан ръководител/мениджър ИКТ

- Quality Assurance Manager/ Ръководител/Мениджър качество

- Enterprise Architect/ Архитект на корпоративни ИТ системи

- CIO/ Главен директор по информационни технологии.

Успешно завършилите студенти могат да продължат професионалното си развитие като e-Лидери (e-Leaders) както в корпоративна среда, така и в малки и средни предприятия, като използват знанията си за разработването на иновативни продукти в сферата на информационните технологии, разбирането си за бизнес и лидерските си умения.

МП "Управление на проекти по информационни технологии" е съвместна програма между НБУ и Института по математика и информатика при БАН. Обучението е интензивно, модулно и се провежда събота и неделя в сградата на Института по математика и информатика при БАН.

прочети още
Управление на проекти по информационни технологии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Информатика и компютърни науки
Квалификация: магистър по управление на проекти по информационни технологии

Международна мобилност:

Сключени договори с: Университет на Вюрцбург (Германия), Университет за приложни науки на Фулда (Германия), Университет на Нант (Франция), Университет на Бордо (Франция), Свободния университет на Брюксел (Белгия), Университет на Хелзинки.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата придобиват знания и умения за:

- разбиране за процеса на създаване, изпълнение и управление на проекти по ИТ;

- правно регулиране в сферата на ИТ, за управление на технологични, човешки, финансови и др. ресурси, за анализ и управление на риска;

- създаване и управление на ефективен екип.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират на управленски позиции във фирми, разработващи софтуерни продукти.

Департамент, предложил програмата:

Информатика