Писмен и устен превод

Кратко представяне на програмата:

МП "Писмен и устен превод" подготвя специалисти в областта на превода и междукултурната комуникация, които владеят професионално поне два чужди езика и имат умения за водене на конструктивен и професионален диалог в междуетнически, междурелигиозни и международни контексти, както и необходимите компетенции за усъвършенстване на професионалните си умения, за организация на делови преговори и конференции, както и за бърза адаптация към пазара на труда. Те притежават изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика. Програмата предлага възможност за обучение и придобиване на магистърска степен превод на бакалаври както от филологическите така и други области на знанието.

прочети още
Писмен и устен превод

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Филология
Квалификация: Магистър по теория и практика на превода

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в преводачески агенции, телевизии и дублажни студия, неправителствени организации, чуждестранни фирми, туристически агенции и др.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата са специалисти в областта на теорията и практиката на превода, които:

- владеят стратегиите и тактиките на писмения и/или устния превод, както и принципите за редактиране на различни видове превод;

- могат да прилагат различни стратегии на превод с оглед на конкретната културна среда, да използват преводачески софтуер, електронни ресурси, бази данни, терминологични банки, използване на различни лексикографски справочници и справочна литература;

- умеят да анализират текста на езика на оригинала и да извършват синхронен, консекутивен, двустранен и писмен превод и редакция на текстове в областта на финансите, търговията, техниката, правото, публицистиката и политиката, като отчитат спецификата езика на превода и влиянието на социокултурните фактори;

- имат необходимата професионална подготовка, за да могат самостоятелно да продължат да развиват преводаческите си умения;

- притежават умения за научноизследователска работа, отразяващи съвременните тенденции в областта на теорията и практиката на превода с оглед на по-нататъшното си развитие в избраната научна област в докторските програми на НБУ.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят в обществени и частни организации като преводачи, консултанти, редактори; в печатни и електронни медии; в министерства и агенции; в международни организации и чуждестранни фирми; в туристически агенции и т.н.

Департамент, предложил програмата:

Англицистика

Романистика и германистика