Регламенти и стандарти в медицината

Кратко представяне на програмата:

Mагистърска програма "Регламенти и стандарти в медицината" предлага интердисциплинарна подготовка в областта на законовите разпоредби в медицината и регламентирането и стандартизирането на избрани медицински дейности в България. У нас единствено НБУ предлага подобен род магистърско образование.

Обучението е интердисциплинарно - медицинско право, стандарти във фармацията, храненето, клиничните и параклиничните дейности и медицинската информатика както и биоетика и медицинска и здравна култура.

Курсовете се водят от водещи специалисти от ВМА, Факултетите по Фармация на и по Обществено здраве на Медицинскя университет-София, СУ "Св. Кл. Охридски", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Занятията се провеждат в учебния корпус на Военна болница, в центъра на столицата.

Преподаватели от Тулузкия университет изнасят лекции, ориентирани към практическото приложение на някои нови хранителни технологии.

В магистратурата академичните курсове са съчетани с практически занятия в Софийския съд, Военна болница, фармацевтични компании и др.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Регламенти и стандарти в медицината
Квалификация: магистър по регламенти и стандарти в медицината

Практики:

Програмата включва практики в клиничните и параклинични звена на ВМА; в поделенията на софийските съдилища - за съдебни дела в областта на медицинското право; провеждат се практически занятия във фармацевтични компании (Glaxo, AdvancePharma и др.), в Агенцията по лекарствата и в производствени бази и фирми за дистрибуция на лекарствени препарати.

Международна мобилност:

Студентска мобилност в ЕС по програма Еразъм.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата получават задълбочени познания в областта на националното и европейското здравно законодателство; клиничните, параклиничните и терапевтичните стандарти; стандарти за лицензиране и маркетинг на лекарствени продукти; стандартите за храни и хранене; стандартите в електронното здравеопазване.

Завършилите програмата получават умения за самостоятелна аналитична, контролираща, мониторираща и консултантска дейност в т.ч. защита на медицински стандарти пред държавни институции, анализ документооборота на здравни организации, работа с информационни системи в областта на здравеопазването, работа с документация по проекти в областта на здравеопазването, компетентност при разрешаване на конфликтни медикоправни казуси.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в структурите на здравеопазването - частни и държавни, правни кантори, фармацевтични фирми, фирми за хранителни добавки, консултантски фирми и неправителствени здравни организации.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа