Език и публичност. Философски и социологически подходи

Кратко представяне на програмата:

Програмата има интердисциплинарен характер. Тя се предлага в две области - философия и социология. Обща характеристика на съвременното състояние както на философия, така и на социологията е голямото многообразие на тематични ориентации, изследователски методи и категориални езици. Това многообразие включва дори и най-общите въпроси за предмета, познавателните задачи и обществените функции на философията и социологията. Нарастването на плурализма е обща тенденция в развитието на двете науки. При цялото разнообразие на философията и социологията в наши дни обаче, темата за езика си остава едно от важните пресечни полета между двете науки. Програмата предлага специфичен изследователски профил, доколкото студентите се запознават със съвременните философски и социологически подходи за анализ на езика и биват въвлечени в практически изследвания на публичните употреби на езика в България.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Философски аспекти на публичната употреба на езика
Квалификация: магистър по философия

Специализация: Социологически анализи на публичната употреба на езика
Квалификация: магистър по социология

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще са усвоили знания и умения:

- да познават основните философски и социологически парадигми и методи на изследване на езика;

- да разграничават един от друг и да прилагат различни философски и социологически методи на изследване на езика и комуникацията в най-важните нейни измерения;

- да разбират, да анализират и да оценяват самостоятелно от философска и социологическа гледна точка значими публични дискурси;

- да възпроизвеждат, да преформулират и да критикуват съществуващи философски и социологически тези; да изграждат убедителна аргументация;

- да разпознават, да анализират и да създават текстове от различни философски и социологически стилове.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират в печатните и електронните медии, в публичната администрация, в политиката, в неправителствените организации, в издателската, рекламната, консултантската. логичстичната и прогностичната дейности, в научната сфера и в сферата на образованието.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология