Тракия и културата на Древния свят

Кратко представяне на програмата:

Програмата дава задълбочени знания за генезиса и развитието на културата в Древна Тракия и през ІІ-І хилядолетие пр. Хр. като акцентът пада върху сравнителния анализ между процесите в Тракия и процесите в останалия древен свят. След завършването й ще можете да провеждате самостоятелни научни и теренни археологически изследвания (обхождания, разкопки, обработка на материал и др.). По време на следването си ще сте усвоили умения за експертен анализ на произведенията на тракийското изкуство (стилови черти и технологически особености на обработката на метала, датиране на археологически артефакти). Освен това обучението в програмата изисква изграждане на умения за рефериране и съставяне на библиографска справка, критически анализ на научна литература по въпросите на тракийската култура, писане на научен текст върху проблемите на тракийската култура - самостоятелно изследване в тази проблемна област, преподавателска дейност (подготовка на лекция и тематично обосноваване на курс).

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Теория на изкуството
Квалификация: магистър - изкуствовед

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата познават тракийската история и култура. Те ще са усвоили знания за:

- културния трансфер на произведения на изкуствата;

- експертна оценка на произведения на тракийското изкуство;

- връзки с преса, радио и телевизия и др.;

- организиране на изложби в страната и чужбина;

- работа по проекти към фондове и фондации;

- преподавателската дейност в областта на историята на тракийското изкуство и култура;

- организация на музейни фондове и експозиции;

- изучаването и опазването на българското културно наследство.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на магистърска теза.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата имат възможност за професионална реализация като:

- уредници в музеи и аукционни къщи;

- експертни оценители на произведения на тракийското изкуството в музеи, антиквариати и художествени институции;

- куратори на изложби в страната и чужбина;

- редактори в културни редакции и издателства, в пресата и електронните медии;

- специалисти в институции с нестопанска цел, други управленски структури в областта на културата;

- експерти, ангажирани с изучаването и опазването на българското културно наследство.

Департамент, предложил програмата:

Изкуствознание и история на културата