Курсове по спорт

Кратко представяне:

Общообразователните умения по спорт са включени в първата година на обучение за степен "бакалавър" и магистърските програми "Право" и "Архитектура". Студентите записват два курса по избор - по един за всеки семестър. Могат да избират само курс по спорт, само курс по изкуства, или комбинация от курсове по спорт и изкуства. Студентите записват курсове по спорт/изкуства за цялата учебна година (есенен и пролетен семестър) едновременно със записването си в програма. Изборът се потвърждава до 15 октомври - за есенния и до 15 март - за пролетния семестър.

Оценяването в общообразователните курсове по спорт се извършва с оценка "ДА" при 70% присъствие на занятията и с "НЕ" при по-малък процент присъствие.

При невзет общообразователен курс по спорт студентът записва отново по желание курс по спорт или курс по изкуства.

По изключение студентите, които по уважителни причини не могат да посещават курсовете по спорт, могат да ги акредитират. Акредитирането им може да се осъществи на основание на документ издаден от легитимна спортна организация, удостоверяващ посещението на студента в определен вид спорт, в изискуемите по програмата на НБУ хорариум часове. За целта студентите подават заявление до декана на Факултета за базово образование на НБУ с приложения документ от спортната организация.

прочети още
Курсове по спорт