Управление на здравеопазването

Програмна схема

Управление на здравеопазването

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)