Общообразователни курсове по чужд език

Кратко представяне:

Факултетът за базово образование на НБУ осъществява обучението в общообразователните курсове (ООК) по чужд език на студенти и докторанти в НБУ. Департаментите "Англицистика" и "Романистика и Германистика" имат функции на методически академични звена за повишаване на качеството на чуждоезиковото обучение в ООК по чужд език и въвеждане на съвременни методи на преподаване. Административното осигуряване на обучението в ООК по чужд език се осъществява от програмни консултанти в офис 411 - II корпус на НБУ.

Обучението на студентите в НБУ в ООК по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски, новогръцки, арабски) цели покриването на задължителните общообразователни изисквания за умения по чужд език, съотнесени към равнище B2 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

Студентите, които се обучават в програми с дистанционна форма, изучават ООК по чужд език (английски и немски) през първите две години, като достигат до равнище В2.

Курсове по чужди езици

За покриване на задължителните общообразователни изисквания по чужд език и придобиване на кредити се предлагат курсове на четири нива (А1, А2, В1 и В2) по английски, немски, френски, испански, италиански, руски, новогръцки и арабски език.

ООК по чужд език се записва след установяване на входното равнище на студента чрез диагностичен тест, който се провежда електронно (http://e-test.nbu.bg) или в НБУ. В зависимост от показаните резултати, студентите се разпределят в ООК по чужд език на нива А1, А2, В1, В2 или за финален изпит (писмен и устен) на ниво В2. Студентите преминават в по-горно равнище при успешно покрито предходво ниво.

Придобиване на задължителни общообразователни кредити за умения по чужд език

Придобиването на задължителните кредити от общообразователен курс за умения по чужд език се осъществява:

- Чрез обучение в НБУ. Всички студенти се обучават в ООК по чужд език в НБУ и завършват равнище В2. Всеки курс е от 150 аудиторни часа по който се придобиват 12 кредита за съответното ниво. Обучението на равнища В1 и В2 се осъществява в два модула - практически език 120 ч. и граматика и лексикология 30 ч. Кредитите за четирите нива са 48 кредита и се набират чрез текущо оценяване по време на четирите семестъра. Студентите, които нямат оценка от всички компоненти на текущото оценяване и нямат оформен краен резултат, се явяват на писмен и устен финален изпит по време на сесията за всяко ниво.

- Чрез директно явяване на изпит, след диагностичен тест за определяне на входното равнище по чуждия език с получени резултати за ниво В2 или по-високо.

- Чрез акредитиране на международен сертификат по чужд език. Списък на сертификати, които се акредитират за курсове по чужд език e публикуван в MOODLE НБУ. (http://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/442825/mod_resource/content/6/certif-new.pdf) Консултации за валидността на сертификатите, подлежащи на акредитация, се дават в офис 411 – II корпус на НБУ.

Обучение на студенти, покрили изискваните кредити по-рано от предвидените четири семестъра

Студентите, покрили изискваните кредити по-рано от предвидените четири семестъра или акредитирали международен сертификат, имат следните възможности за обучение:

- да продължат обучението си безплатно по същия чужд език в 150 часови аудиторни курсове (през първите четири семестъра) на равнища С1 и С2;

- да продължат обучението си безплатно по друг чужд език в 150 часови аудиторни курсове (през първите четири семестъра);

- да продължат обучението си безплатно по друг чужд език в некредитни 60 часови аудиторни курсове по езици (старогръцки, латински, древноегипетски и руски) (http://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2014&PageShow=programpresent&P_Menu=courses&Fac_ID=2&M_PHD=&P_ID=1987&TabIndex=1&P_Name=%CA%F3%F0%F1%EE%E2%E5%20%EF%EE%20%E8%E7%EA%F3%F1%F2%E2%E0) през първите четири семестъра. Студентите, записали посочените курсове от четирите семестъра и имат успех мн.добър 4,50 могат да запишат, ако желаят, minor-програма – втора специалност съответно: „Старогръцки и латински език“, „Египтология“ и „Русистика“;

- да не изучават чужд език.

Възстановяване на такса за изпит за международен сертификат

От пролетен семестър на учебната 2012/2013 година всички студенти на НБУ, които се явяват на изпит за придобиване на международен сертификат по чужд език (http://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/598440/mod_resource/content/1/certif-new-fee-return.pdf), могат да си възстановят заплатената такса за изпита след представяне на поименен документ за платена такса (фактура) и международния сертификат. За повече информация се обръщайте към програмните консултанти на общообразователните курсове по чужд език в офис 413 - II корпус на НБУ.

прочети още
Общообразователни курсове по чужд език

1-ви семестър

ниво А1 - Аудиторни лекционни курсове (кредитни)

ниво А2 - Аудиторни лекционни курсове (кредитни)

ниво В1 - Аудиторни лекционни курсове (кредитни)

ниво В2 - Аудиторни лекционни курсове (кредитни)

ниво С1 - Аудиторни лекционни курсове (кредитни)

ниво С2 - Аудиторни лекционни курсове (кредитни)

Аудиторни лекционни курсове (кредитни) - дистанционни