Мениджмънт на развлекателната индустрия

Кратко представяне на програмата:

Програмата е интердисциплинарна и включва курсове по икономика, бизнес, туризъм, мениджмънт, а също така културен туризъм, театър, шоубизнес и лингвистика, ориентирани към спецификата на развлекателната индустрия. Знанията от тези курсове са необходими за успешната реализация на завършилите програмата в тази сфера. Вниманието се фокусира върху уменията, придобивани по време на обучението в специализираните курсове на програмата, както и на комуникативните умения, поради което се отделя особено място на специализираната терминология на английски и руски езици.

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия

Прием:

В програмата се приемат кандидати с образователна степен бакалавър или магистър. Необходимо е кандидатите да притежават базисни познания по икономика, мениджмънт, маркетинг, английски и руски езици.

Приемът включва мотивационно есе и интервю.

Кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителния модул по преценка на приемната комисия.

Изборът на курсовете е според схемата на НБУ.

Студентите избират 15 от 21 кредита аудиторни /5 от 7 курса/ и 15 от извънаудиторни учебни форми за всеки семестър. Студентите, които имат намерение да изучават чужд език, избират само един езиков курс /английски или руски/ в семестъра.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други професионални направления.

Кандидатите, които притежават образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" по 3.9 Туризъм, записват допълнително 15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от извънаудиторни учебни форми от надграждащия семестър.