Бранд мениджмънт (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

http://www.semiotics.nbu.bg/en/ma-in-brand-management

Програмата е на английски език и предлага практическо обучение на студентите в широк спектър от дисциплини, необходими за професията на бранд мениджъра, както и професиите по-общо свързани с пазарни и непазарни употреби на търговските марки. Към основната подготовка по бранд мениджмънт в програмата са включени 1) маркетинг; 2) курсове, обхващащи креативната страна на брандирането като Брандбилдинг, Онлайн брандинг, Луксозен брандинг и др.; 3) курсове свързани с икономиката, международния бизнес и пазарните проучвания; 4) курсове, практики и лабораторни занимания по изследване на търговските марки; 5) ежеседмичен семинар на гост-лектор, където студентите се срещат с утвърдени бранд и маркетинг мениджъри и маркетинг професионалисти; 6) интегрирани комуникационни активности като ивент мениджмънт, връзки с обществеността, както и цялостен мениджмънт на рекламния процес; 7) утвърдилите се през последните години на Запад семиотични и социологически подходи за анализ на корпоративната комуникация.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в професионално направление "3.8. Икономика".

прочети още
Бранд мениджмънт (на английски език)

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите е необходимо да притежават базисни познания по маркетинг.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидатите трябва да имат ниво В2 на владеене на английски език.