Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма " Управление и икономика на устойчивото развитие " e кооперирана програма на Нов български университет и програма "Икономика и менджмънт" в Университета на Урбино "Карло Бо" с издаване на двойна диплома - българска и италианска за студентите, придобили това право по силата на Договор между НБУ и Университет на Урбино. По тази причина, програмата е съобразена с изискванията законите на Република Италия за висшето образование в регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация, от една страна и Закона за висшето образование на Република България, от друга страна.

Програмата е създадена в отговор на интеграционните процеси с университетите от държавите на ЕС с помощта на програма Еразмус +.

Предлаганата програма е създадена с цел отговор на необходимостта от подготовка на специалисти - магистри с наднационален профил на компетенности, способни да се реализират адекватно и гъвкаво в рамките на държавите от ЕС, както и от необходимостта от създаване на образователен продукт, който да подкрепя мобилността на специалистите по бизнес администрация и икономика в контекста на интеграция на държавите-членки на ЕС.

Програмата предлага курсове на магистърско ниво, както от областта на бизнес администрацията, така и от областта на икономиката, с превес на тези от полето на бизнес администрацията. Курсовете са ориентирани като съдържание към проблемите на устойчивостта на бизнеса. Това дава възможност на завършилите я студенти да имат по-големи възможности за реализация след завършването си. Акцентът при тези две области е върху управлението и икономиката на устойчивостта на фирмата, като програмата предвижда формирането на знания и умения по тези основни полета, и на макро-ниво.

Програмата е от "високо магистърско ниво", поради което предвижда 120 кредити, включително стаж по специалността и дипломиране чрез магистърска теза, като обхаваща общо четири семестъра на обучение.

Програмата е със съвместно преподаване на български преподаватели от НБУ и преподаватели от университета на Урбино "Карло Бо".

Програмата предвижда издаване на двойна диплома - на НБУ (бълагрска) и на университета на Урбино (италианска), за студентите, които ще се обучават в НБУ и в Урбино. Издаването на двойна диплома е обезпечено от Договор за двойна диплома между НБУ и Университета на Урбино "Карло Бо".

Програмата има следната схема на обучение: три семестъра обучение в своя националния университет (Първи, Втори и Четвърти семестри), съответно в НБУ и Университета на Урбино "Карло Бо", и един обменен (трети семестър), в който селектирани студенти от двата университета се обучават в партньорския университет в кооперираната програма.

Мобилността на българските студенти в Урбино и на италианските в НБУ, през обменния Трети семестър, се финансира, по силата на договор по Програма Еразъм + между департамент Бизнес администрация (НБУ) с Факултет "Икономика, обществени и политически науки" (Университет на Урбино), от средства на програма Еразъм +.

Програмната схема е съобразена с изискванията на законодателството на Република Италия за регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация, и изискванията на Закона за висшето образование на Република България.

Обучението се осъществява от български и италиански преподаватели, по учебен план, обект на Договора между двата университета, разписан в Анекс към него.

Признаване на програмата от Италианското Министерство на образованието:

Програмата е в пълно съответствие с изискванията на италианското Министерство на образованието за съдържание на дисциплини от изискуемите научни области от Закона за висшето образование и регулацията на регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация на Република Италия, и брой кредити от изискуеми дисциплини, както и относно дипломирането в регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация. Финализиането на процеса по акредитацията от Министерство на образованието на Република Италия на кооперираната програма, завърши през април 2015.

прочети още
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Прием:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Изисквания към кандидатставщите бакалаври в програмата за "Управление и икономика на устойчиво развитие" (в съответствие с регламента на Република Италия за регулираните специалности Бизнес администрация и Икономика):

1. Счетоводство (най-малко 6 ECTS)

2. Управление и бизнес (най-малко 6 ECTS)

3. Право (най-малко 6 ECTS)

Спазване на Изисквания на Министерство на образованието на Италия за признаване на специалност в регулираната област по Икономика и Бизнес администрация

Програмата има пълно съответствие с изискванията на италианското Министерство на образованието за ECTS от научни области, за дипломирането в предложената програма . А именно:

- За област "Икономика": от 12 до 30 ECTS. В програмата "Управление и икономика на устойчивото развитие" има 27 ECTS от дисциплини от област Иконмика

- За област "Бизнес администрация": при изискуеми параметри от 24 до 48 ECTS от областта В програмата "Управление и икономика на устойчивото развитие" има 45 ECTS от областта Бизнес администрация и управление.

- За област "Право": от 6 до 24 ECTS. В програмата Управление и икономика на устойчивото развитие има 15 ECTS .

- За област "Статистика" и "Математика": от 6 до 24 ECTS. В програмата Managenent и Икономика на устойчиво развитие има 6 ECTS.

- За Други области: - "Езици" и "Информатика". В програмата Управление и икономика на устойчивото развитие има 6 ECTS.