Езикова и речева патология

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към подготовка на специалисти по терапия на деца, юноши и възрастни с комуникативни нарушения при развитийни и придобити езикови, говорни проблеми, генерализирани разстройства на развитието, рехабилитация на когнитивни нарушения и дегеративни невробилогични заболявания.

Обучението в програмата е ориентирано към конкретни терапевтични интервенции, програми, основни и алтернативни методи на терапия и използване на подпомагащи технологии в диагностиката и терапията на развитийните и придобити когнитивни разстройства.

Изучаваните и представени терапевтични подходи са базирани на практики, основани на доказателства.

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически и научни семинари, стажове.

Програмата предлага подготвителен семестър за кандидати без завършена бакалавърска програма в областта на езиковата и говорна патология.

прочети още
Езикова и речева патология

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.