Противодействие на престъпността и тероризма

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирано обучение в областта на антитерористичните дейности и сигурността. Обучението преминава през курсове по история на тероризма, технически системи за сигурност, кризисен мениджмънт, организация на специалните служби, психология на криминалното поведение. Програмата има две специализации:

- Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма;

- Психология на криминалното поведение.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен в специалностите: гражданска и корпоративна сигурност, обществен ред и местно самоуправление, регионална и общинска сигурност, мениджмънт, публична администрация, полицейски, военни и други сродни специалности, социология, психология, политология, журналистика, педагогика, право, икономика и информационни технологии.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват от 1 до 3 подготвителни курса.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидатите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", записват допълнително надграждащ семестър /15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от извънаудиторни учебни форми/.