Екологичен мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в една интердисциплинна област с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на околната среда. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на околната среда при пазарни условия в съответствие с изискванията на ЕС. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на екологичния мениджмънт. Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Екологичен мениджмънт

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават базисни познания по управление, икономика, екология, право, финанси и информатика. Съответните компетенции и нагласи на кандидата се установяват чрез интервю и мотивационно писмо.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.

Кандидатите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в областта на бизнесадминистрацията, записват допълнително надграждащ семестър (15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от извънаудиторни учебни форми).