Писмен и устен превод

Кратко представяне на програмата:

МП "Писмен и устен превод" подготвя специалисти в областта на превода и междукултурната комуникация, които владеят професионално поне два чужди езика и имат умения за водене на конструктивен и професионален диалог в междуетнически, междурелигиозни и международни контексти, както и необходимите компетенции за усъвършенстване на професионалните си умения, за организация на делови преговори и конференции, както и за бърза адаптация към пазара на труда. Те притежават изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика. Програмата предлага възможност за обучение и придобиване на магистърска степен превод на бакалаври както от филологическите така и други области на знанието.

прочети още
Писмен и устен превод

Прием:

В програмата се приемат кандидати с бакалавърска или магистърска степен по филология на чужд език, както и студенти с бакалавърска или магистърска степен по други специалности с владеене на един/два чужди езика.

Нивото на владеене на активен чужд език е минимум С1 за първи чужд език и минимум В2 за втори (пасивен) чужд според Общата езиковата рамка на Съвета на Европа.

Приемът включва:

(1) интервю на български и чужд език, по време на което се оценяват мотивацията, общата култура, езиковите и комуникативните умения на кандидата.

(2) писмен превод на неспециализиран текст (обем до една стандартна страница) от чужд език на български език с речник;

(3) устен превод на неспециализиран текст (обем до половин стандартна страница) от чужд език на български език (до половин стандартна страница) без речник.