Тракия и културата на Древния свят

Кратко представяне на програмата:

Програмата дава задълбочени знания за генезиса и развитието на културата в Древна Тракия и през ІІ-І хилядолетие пр. Хр. като акцентът пада върху сравнителния анализ между процесите в Тракия и процесите в останалия древен свят. След завършването й ще можете да провеждате самостоятелни научни и теренни археологически изследвания (обхождания, разкопки, обработка на материал и др.). По време на следването си ще сте усвоили умения за експертен анализ на произведенията на тракийското изкуство (стилови черти и технологически особености на обработката на метала, датиране на археологически артефакти). Освен това обучението в програмата изисква изграждане на умения за рефериране и съставяне на библиографска справка, критически анализ на научна литература по въпросите на тракийската култура, писане на научен текст върху проблемите на тракийската култура - самостоятелно изследване в тази проблемна област, преподавателска дейност (подготовка на лекция и тематично обосноваване на курс).

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на история и теорията на изобразителното изкуство.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.