Философия на киното

Кратко представяне на програмата:

Философията на киното е относително нова област на философията, утвърдила се и намерила разпространение през последните две-три десетилетия. В основата на програмата е залегнало разбирането, че, първо, като водещо съвременно изкуство киното заслужава осмисляне от гледна точка на философската естетика и второ, че филмовото изкуство е самостоятелна среда, в която не просто се илюстрират, но и се повдигат и разискват собствено философски проблеми. По тази причина в програмата са включени както курсове, разкриващи общоестетическите, жанровите и стиловите особености на киното, така и курсове, които са посветени на значими философски проблеми, поставени и разисквани по сериозен и убедителен начин в произведения на филмовото изкуство. Тъй като фокусът на програмата е теоретичен, програмата дава само първоначални познания технологията на правенето на филми и не подготвя за някоя от специфичните за филмопроизводството професии. Тя обаче предлага една уникална за нашата страна възможност студентите да усвоят задълбочени философски познания и интелектуални умения чрез анализ на произведения на филмовото изкуство. На студенти с базово философско образование тя дава възможност за профилиране, а на студенти с друго базово образование и особено с образование по кино тя би позволила да погледнат на киното по един необичаен зрителен ъгъл и да обогатят познанията си. И на двете групи студенти програмата предлага възможност за запознаване с най-важните течения, фигури и произведения в съвременността, доколкото всеки философки анализ на филмови произведения по необходимост се ползва от понятия и методи, развити във философската теория извън киното.

прочети още
Философия на киното

Прием:

За обучение в магистърската програма "Философия на киното" могат да кандидатстват лица придобили най-малко бакалавърска степен по хуманитарно- или социалнонаучна специалност, както и по филмово изкуство в български или чуждестранен университет. Кандидатите трябва да представят диплома за придобита степен, автобиография и мотивационно писмо. Приемът се осъществява чрез интервю, което се провежда от комисия.