Артистични психо-социални практики и психодрама

Кратко представяне на програмата:

Програмата е интердисциплинарна и практически ориентирана. Тя предлага знания за индивида, междуличностните отношения и човешкото поведение в социалния контекст. Основа и методология на програмата са философията, теоретичните подходи и методи на психодрамата и груповите процеси, както и на приложението на изкуствата и експресивните подходи в психо-социалните практики и работата с хора.

Обучението в програмата преминава през теоретико-практически курсове и семинари върху: съвременни психологически теории, теории за изграждането на психичните структури, психодрама и психоанализа, психо-социални практики и методи като психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, теория и практика на плейбек и уличния театър, форум театъра, изкуство терапия, теория на ролевите игри и др.

Извънаудиторните учебни форми включват участие в проекти под супервизия, самостоятелна работа, разработване на проект, семинари, самостоятелни научни разработки, супервизия и др.

Инициатор и основен партньор в развитието на програмата е Центърът за култура и дебат "Червената къща "Андрей Николов" (www.redhoude-sofia.org).

прочети още
Артистични психо-социални практики и психодрама

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите е необходимо да притежават базисни познания в една от областите:

- психология, медицина, социална работа, педагогика, хуманитаристика, социология, философия и др.;

- изкуства (театър, музика, танц, визуални изкуства и др.);

- управлението на културни дейности; културна политика; културология; публични политики; икономика; управление на човешки ресурси; медии; маркетинг и реклама; здравен мениджмънт и др.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.