Реклама и бранд мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата обучава студентите в широк спектър от дисциплини, необходими за професията на бранд мениджъра, както и професиите по-общо свързани с пазарни и непазарни употреби на търговските марки. Към основната подготовка по бранд и маркетинг мениджмънт в програмата са включени 1) курсове обхващащи креативната страна на брандирането като Брандбилдинг, Онлайн брандинг, Lovemarks и др.; 2) курсове свързани с правното регулиране на търговските марки, рекламата, маркетинга и авторското право; 3) курсове, практики и лабораторни занимания по изследване на търговските марки, методи за маркетингови и медийни проучвания, сегментиране на пазара и позициониране; 4) ежеседмичен семинар на гост-лектор, където студентите се срещат с утвърдени бранд мениджъри и рекламни професионалисти; 5) интегрирани комуникационни активности като ивент мениджмънт, връзки с обществеността, както и цялостен мениджмънт на рекламния процес; 6) утвърдилите се през последните години на запад семиотични, когнитивни и социологически подходи за анализ на рекламната комуникация. Актуалността на последните дава основание за отделянето на специализация "Реклама и стилове на живот", където е задълбочено обучението с приносите на водещи социални и хуманитарни науки, без разбира се, да се пренебрегва практическото обучение.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Реклама и бранд мениджмънт

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.