Мултимедия и компютърна анимация

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирано практическо обучение в областта на мултимедията, компютърния дизайн, тримерното моделиране и компютърната графика. Обучението се извършва в три основни направления - разработка и интеграция на мултимедийни приложения, тримерно моделиране и дизайн, компютърна анимация. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в развитието на съответните технологии. Повечето курсове се провеждат в компютърни класове, като практическите занятия се водят с последните версии на водещи софтуерни продукти и развойни среди. Екипът включва както утвърдени преподаватели, така и разработчици с дългогодишна практика в областта на приложението на компютърните технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по цифров видео монтаж и специални ефекти, интегриране на мултимедийни среди, обработване и синтезиране на музика, тримерна компютърна анимация, компютърни системи и технологии в графичния дизайн. Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически задачи, курсови работи.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават:

- базисни знания в областта на програмирането, компютърните архитектури, компютърните мрежи и най-разпространените операционни системи, компютърната графика и компютърната анимация, мултимедийните технологии, графичния дизайн;

- основни умения за работа с програмни продукти за обработка на интегрирани документи, работа с програмни продукти за обработка, визуализиране и анимиране на геометрични обекти, работа с програмни продукти за създаване на мултимедийни приложения, рисуване и графичен дизайн.

Кандидатите, които нямат посочените входни компетенции записват допълнително курсове, предлагани в подготвителен модул: 5 аудиторни курса и 5 извънаудиторни учебни форми, осигуряващи общо 30 кр.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.