BUBB813 Управление на международните търговски сделки

Анотация:

Курсът е аудиторен и е насочен към запознаване на студентите с основните механизми при управлението на външнотърговските сделки на фирмено и национално ниво.

Целта на курса е да представи на студентите основните положения и особености при организирането, сключването и изпълнението на външнотърговските сделки. Предвидени са часове за самостоятелна и практическа работа и дискусии по актуални теми в предметната област на курса.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

Знаят:

1. същността, принципите и структурата за осъществяване на външнотърговската дейност в контекста на статута на страната като пълноправен член на Европейския съюз;

2. предназначението на външнотърговските документи и процедурата на тяхното осигуряване, попълване, легализиране и придвижване.

Могат:

1. да анализират процесите във външнотърговската дейност на страната и на Европейския съюз;

2. да прилагат правилата и основните методи, необходими за осъществяване на международните търговски сделки.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите, които се разглеждат са следните:

1. Международна търговия - същност, особености, субекти, форми. Мястото на България в международната търговия

2. Организация и управление на външнотърговската дейност.

3. Икономически и административни регулатори на външнотърговската дейност.

4. Външнотърговска сделка за покупко-продажба.

5. Клаузи на външнотърговския договор за покупко-продажба

6. Международни търговски термини.

7. Валутни и финансови условия на плащане

8. Външнотърговски документи

9. Външнотърговски сделки

10. Финансиране и стимулиране на външнотърговската дейност

Литература по темите:

Основна литература:

Инджова, Цв. Техника на външнотърговската дейност, НБУ-ЦДО, пето допълнено издание, 2008.

Николова, И. Финансиране на международната търговия, Издателство на НБУ, 2015.

Гълъбов, Ив. Изпълнение на външнотърговски сделки, Сиела, 2003.

Георгиева, Е., К. Симеонов. Европейска интеграция. Издателство Византия, София, 2008.

Допълнителна литература:

Адамов, В., Пл.Пътев, А.Ангелов. Мита и митническата политика, Абагар, 2004.

Митническо законодателство на ЕС, Сиела, 2007

Митническа тарифа 2007, Сиела, 2007

http://europa.eu/index_bg.htm - портал на Европейския съюз на български език

http://ec.europa.eu/index_en.htm - страница на Европейската комисия, икономически и финансови въпроси

http://europa.eu.int/comm./taxation_customs/dds/en/tarhome.htm - страница на дирекция "Търговия" на Европейската комисия

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm - страница на Европейската комисия,

http://europa.eu.int/comm./taxation_customs/dds/en/tarhome.htm - дирекция "Данъци и митнически съюз" на Европейската комисия

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm - ТАРИК

Средства за оценяване:

Тест и казус