BUBB803 Системи за управление на качеството

Анотация:

В курса са представени същностните и методичните особености на управлението на качеството.

Основните цели на курса са студентите да добият теоретични знания и практически умения за управление на качеството в бизнес организациите.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

" същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

" основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

" генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

" съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

" основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството;

" типовете стратегии за управление на качеството и техните особености;

" основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството;

2) ще могат:

" да дефинират същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

" да идентифицират основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

" комплексно да анализират и оценяват генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

" да извеждат и анализират съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

" да прилагат основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството

" да формулират, класифицират и оценяват по характерни признаци стратегиите за управление на качеството;

" да дефинират основните изисквания към мениджърите, към организационното проектиране и ресурсно осигуряване, с оглед качественото изпълнение на стратегиите за управление на качеството;

" да вземат решения за прилагането на основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството.


Предварителни изисквания:
За успешното възприемане и изучаване на предмета, студентите трябва да имат придобити знания и/или умения по дисциплините:

- Основи на управлението;

- Стратегически мениджмънт;

- Управление на иновационния процес;

- Производствен мениджмънт.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема първа:

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА. ОСНОВНИ ФАКТОРИ И УСЛОВИЯ, ОБУСЛАВЯЩИ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА И НЕЙНАТА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Тема втора:

ПОДХОДИ И КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Тема трета:

ОСНОВНИ ФАКТОРИ И УСЛОВИЯ, ОБУСЛАВЯЩИ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА И НЕЙНАТА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Тема четвърта:

ВЪВЕДЕНИЕ В КВАЛИМЕТРИЯТА. ИНЖЕНЕРНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Тема пета:

РОЛЯТА НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

Тема шеста:

СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

Тема седма:

ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА НА РАЗРАБОТЕНАТА ОТ ISO МЕЖДУНАРОДНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Тема осма:

РАЗРАБОТВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО

Тема девета:

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО ISO

Тема десета:

ОДИТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Литература по темите:

Библиография към курса

Основна литература:

1. Радев К., "Системи за управление на качеството" -Учебник - Лекционен курс - MOODLE, НБУ, 2012 г.

2. Гъргарова, А., Технологични основи и управление на качеството на продукцията на индустриалната фирма, УИ "Стопанство", София, 1996;

3. Дюкеджиев, Г., Контрол и управление на качеството, Софтрейд, София, 2008;

4. Мирчев, М, Каменов, Я., Икономика и управление на предприятието, УИ "Стопанство", София, 2005;

5. Мирчев, М, Харизанова, М., "Мениджмънт", София, 2004;

6. Палешутски, К., Мениджмънт, КФ "Форчън", София, 1991;

7. Рибов, М., Системи за качество, УИ "Стопанство", София, 2000.

8. Тарраго, Ф., Мирчев, М., Шереметов, Г., Стратегическо управление, УИ Стопанство, С., 1999.

9. Христов, С., Стратегически мениджмънт, УИ Стопанство, С., 2000.

10. Lester, A. Digman, Strategic Management - concepts, decision, cases, Business publications, inc, Plano, 1986.

Допълнителна литература:

1. Дракър, П., Мениджмънт за бъдещето, изд. Карива, Варна, 1997.

2. МакФорън, Д., Конкурентноспособност на фирмата в пазарни условия, изд. Информа, С., 1991 г.

3. Мирчев, М., Основи на управлението, Варна, 2001.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%